Vakantie in de Reggestreek

Algemene voorwaarden

Annuleringsvoorwaarden, algemene Voorwaarden, (overgenomen van de SVR) en onze privacy verklaring. Ps. Als ingeval van corona door de overheid wordt besloten dat de camping gesloten moet worden krijgt u de aanbetaling geheel terug gestort.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de Grimberghoeve, hierna te noemen: “Ondernemer”, en de partij die de overeenkomst is aangegaan, hierna te noemen: “Recreant”. 

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. huisje/kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, tourcaravan, e.d.;
 2. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven
  plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel;
 3. ondernemer: het bedrijf die de plaats aan de recreant ter beschikking stelt;
 4. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat;
 5. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven.
 6. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de plaats overeenkomstig met de prijzen die gelden voor het lopende jaar en eventuele bijkomende kosten voor meer stroomverbruik, wasmachine, droger enz.
 7. informatie: schriftelijke of digitaal aangereikte gegevens over het gebruik van de gehuurde plaats, algemene voorwaarden, de voorzieningen en de regels omtrent het verblijf;
 8. annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van het verblijf, zie artikel 6.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst

 1. De ondernemer stelt voor tijdelijke recreatieve doeleinden aan de recreant de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode ter beschikking; laatstgenoemde krijgt daarmee het recht om daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type en voor de aangegeven personen te plaatsen.
 2. De ondernemer is verplicht de informatie op basis waarvan de overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
 3. Indien deze informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de informatie, zoals die verstrekt is bij het aangaan van de overeenkomst heeft de recreant het recht de overeenkomst zonder kosten te annuleren.
 4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende verkregen informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie naleven.

 

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst

De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

 

Artikel 4: Prijs en prijswijziging

 1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
 2. Indien na vaststelling van de prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als gevolg van een verhoging van lasten en heffingen die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, dan kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van deze overeenkomst.

 

Artikel 5: Betaling

 1. De recreant betaald € 17,50 na reservering als aanbetaling, bij annulering vind hier geen restitutie van plaats!
 2. De recreant dient de betalingen 3 weken voor aankomst te hebben voldaan, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Indien de ondernemer op de dag van overeenkomst niet in het bezit is van het totaal verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant toegang tot het terrein te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
 4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6: Annulering jaar 2024

Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de ondernemer. Deze bedraagt:

 1. Annuleren tot 21 dagen voor aankomst mag kosteloos.  Betreffende de aanbetaling/reservering kosten van € 17.50 hiervan vind geen restitutie plaats!
 2. Annuleren tot 14 dagen voor aankomst is 25 % van de totaalprijs van de volledige boeking.
 3. Annuleren tussen 14 en 7 dagen  voor aankomst is 50 % van de totaalprijs van de volledige boeking.
 4. Annuleren tussen 7 en 2 dagen  voor aankomst is 75 % van de totaalprijs van de volledige boeking.
 5. Annuleren tussen de 2e dag en de dag van aankomst is 100 % van de totaalprijs van de volledige boeking.
 6. Soms kan een vakantie onverwacht niet doorgaan en vaak is de reden daarvoor absoluut niet leuk. Daarom adviseren wij u een annuleringsverzekering af te sluiten.Bij annulering vind geen restitutie plaats van de aanbetaling van € 17.50 !
 7. Ondernemer behoudt zich het recht voor om een reservering te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een recreant te weigeren. Ondernemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door recreant betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verdere verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 7: Gebruik door derden

 1. Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of de bijbehorende plaats is slechts toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

 

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant

De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.

 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of een onrechtmatige daad

 1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:                                                                                 
 2. a. Indien de recreant, mederecreant(en), en/of derde(n) de
      verplichtingen uit de overeenkomst, de regels in de
      bijbehorende informatie en/of de overheidsvoorschriften,
      ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriftelijke
      waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en      
      wel in zodanige mate, dat naar de maatstaven van
      redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan worden
      gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;   

b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge en/of
schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of
mederecreanten bezorgt, of de goede sfeer op of in directe
omgeving van het terrein bederft;

c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande mondelinge
en/of schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de plaats
en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming van het
terrein handelt;d. Indien het kampeermiddel van de recreant niet aan
algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet.

 1. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant mondeling en/of schriftelijk laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
 2. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein zo snel mogelijk te verlaten, doch uiterlijk binnen 2 uur.
 3. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen in overeenstemming met artikel 10 lid 2.
 4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

 

Artikel 10: Ontruiming

 1. Als de overeenkomst is geëindigd, moet de recreant, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode en tijd, de plaats leeg en volledig opgeruimd opleveren.
 2. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een termijn van 24 uur vanaf het tijdstip van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2 en 3. Eventuele stallingskosten, voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant.

 

Artikel 11: Wet- en regelgeving

 1. De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden gesteld.
 2. LPG-installaties zijn op de plaats alleen toegestaan, indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
 3. Indien de recreant krachtens gemeentelijke brandweervoorschriften preventieve maatregelen dient te nemen, zoals het voor handen hebben van een goedgekeurd blusapparaat, dient de recreant deze voorschriften strikt na te leven.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere dan letsel-en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van € 1.250.000 ,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich hiervoor te verzekeren.
 2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van tekortkoming die aan de ondernemer is toe te rekenen.
 3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht. In dit geval zal geen restitutie plaatsvinden van de overeengekomen prijs en/of niet-genoten vakantiedagen.
 4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij het een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen ontstaan en of verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt naar een  recreant.
 5. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
 6. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden toegerekend.
 7. Mogelijk zullen beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van het evenement en de bezoekers en worden opnamen openbaar gemaakt of verveelvoudigd, zonder dat de organisatie of derden een vergoeding aan de bezoeker verschuldigd is of zal zijn. Daarnaast kunnen door de Grimberghoeve geselecteerde mediapartners audio-, en of audiovisuele opnamen maken ten behoeve van promoties van het recreatie bedrijf Grimberghoeve.

 

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen tussen Ondernemer en Recreant is Nederlandse recht van toepassing.

 

 

Privacy verklaring Grimberghoeve

De Grimberghoeve, gevestigd:

Klokkendijk 14, 7467 PD Notter

R. Lammers is de contact persoon en tevens Functionaris Gegevensbescherming van De Grimberghoeve.

U kunt de contact persoon bereiken via info@grimberghoeve.nl

of het volgende telefoon nummer 0548-513292

De Grimberghoeve is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons en adresgegevens zoals vermeld in deze privacyverklaring.
 

Persoonsgegevens die worden verwerkt
De Grimberghoeve verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld door interesse in een nieuwsbrief op onze website aan te vinken, bij correspondentie en telefonisch verkeer
– Gegevens over uw wensen ter aanzien van uw boeking bij ons.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Op onze website vertonen wij foto’s evt. filmpjes om u een indruk te geven van onze camping en recreatie voorzieningen, de meeste gasten vinden het leuk om hier op te staan, mochten er toch foto’s/filmpjes op staan van u en u wilt dit niet. Stuur dan een mail naar info@grimberghoeve.nl wij zullen de foto dan zo spoedig mogelijk verwijderen.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@grimberghoeve.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel verwerken wij uw persoons / adresgegevens:
De Grimberghoeve verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

_ Voor boekingen, reserveringen voor uw verblijf op onze locatie
– voor het sturen van een nota en evt. het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen, whatsappen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– De Grimberghoeve verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Grimberghoeve bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
De Grimberghoeve verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
De Grimberghoeve gebruikt geen cookies.
Als Social Medium gebruiken wij Facebook.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Grimberghoeve.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@grimberghoeve.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

De Grimberghoeve wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Grimberghoeve neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de mail: info@grimberghoeve.nl


Vakantie in de Reggestreek

SVR Camping Nijverdal-Rijssen-Wierden

Kamperen bij de boer op de grens van Twente en Salland in het mooie Overijssel, niet voor niets genoemd de tuin van Nederland, hier vind U tussen de gezellige plaatsen Nijverdal, Rijssen, Enter en Wierden de bosrijke buurtschap Notter. Verscholen tussen de akkerwallen, aan de rand van het “Grimbergerbos”, bevind zich SVR landschapscamping, boerderijcamping de Grimberghoeve met ruime kampeerplaatsen (comforplaatsen) voorzien van elektra water en rioolaansluiting.

Lees meer →